การส่งออกสินค้า เป็นอีกช่องทางที่ช่วยผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าขั้นตอนอาจจะซับซ้อน แต่ไม่ยากจนเกินไป ในการส่งออกเราจะเห็นตัวอย่างความสำเร็จในการส่งออกสินค้ามากมาย แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่มีโอกาสส่งออกสินค้าของตัวเองไปยังต่างประเทศ เพราะว่าอาจจะยังไม่รู้ช่องทาง และอาจกังวงไปถึงขั้นตอนซับซ้อนที่จะตาม ซึ่งในยุคนี้การส่งออกสินค้า ไม่ยากอย่างที่คิด ในการส่งออกสินค้าต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบการควรรู้

ขั้นตอนที่ 1 รู้จักสินค้า และมองหากลุ่มเป้าหมาย
ก่อนส่งออกสินค้าเราต้องตรวจสอบว่า ชนิดของสินค้านี้เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ และมีกฎหมายหรือระเบียบใดที่ควบคุมสินค้าอยู่ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ที่กระทรวงพาณิชย์ และนำข้อมูลที่ได้ไปทำการจดทะเบียน 3 แบบดังนี้

  • ผู้ประกอบการ ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างควาน่าเชื่อถือ
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
  • จดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า ตามชนิดของสินค้าที่จำหน่าย เช่น ผลไม้สด หรือแช่แข็ง ต้องไปจดทะเบียนสวนผลไม้เพื่อการส่งออกที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เครื่องสําอางที่ทํามาจากสมุนไพร ต้องมีใบอนุญาตผลิต จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ถ้าหากสินค้าของคุณมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอยู่แล้ว เราอาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย การมองหากลุ่มเป้าให้ตรงกับสินค้านั้นทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ว่าคนในประเทศนั้น ๆ มีความต้องการอะไร จากการที่มาซื้อแล้วนำกลับไป หรือมีการค้นหาสินค้าเหล่านี้เป็นจำนวนมากในออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 หาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

การหาพื้นที่ขายสินค้าไปยังต่างประเทศในปัจจุบันมีวิธีที่ได้รับความนิยม 2 แบบด้วยกัน คือ

  • การออกงานแสดงสินค้าตามประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย วิธีนี้จะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และยังมีความเสียงอีกด้วยเพราะการไปแสดงสินค้าอาจไม่ได้การันตีว่าเราจะขายของได้
  • การผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากเราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยไม่ต้องลงทุนมาก และยังมีหลายช่องทาง อย่างเว็บไซต์ของเราเอง หรือ แพลตฟอร์ม e-commerce เช่น ebay, Alibaba, Amazon เป็นต้น ถ้าอยากให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเราก็สามารถทำการโฆษณาผ่านช่องทางเหล่านี้ได้อีกด้วย

ซึ่งหลังจากที่เราได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการส่งออกสินค้า


ขั้นตอนที่ 3 พิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากร เป็นขั้นตอนในการนำเข้าหรือส่งออกนอกประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อาจจะจะต้องดำเนินการด้วยตัวเอง หรือใช้บริการ Shipping Agent เพื่อทำหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศก็ได้ โดยขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีดังนี้

  • ขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า (ตามชนิดของสินค้า)
  • ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้นำเข้าได้รับการลดหย่อนภาษี
  • บริษัทขนส่ง (เรือบรรทุก หรือเครื่องบิน) พร้อมทำเรื่องการประกันภัยสินค้า
  • วางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหนังสือสั่งซื้อสินค้าที่
  • จัดทำเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ได้แก่ ใบขนสินค้าขาออก, บัญชีราคาสินค้า, บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List), คำร้องขอให้ในการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์

Phone

Line

Hide