สั่งของออนไลน์ติดที่ศุลกากร หรือโดนกักที่ศุลกากร ต้องทำยังไง

ในยุคนี้ที่เศรษฐกิจ รอบตัวเรา ถึงแม้ว่าจะซบเซาลง แต่ก็ไม่สามารถจะทำลายอัตราการจับจ่ายใช้สอย ของผู้คนออนไลน์ได้ และยิ่งด้วยสถานการณ์ของ COVID-19 ในปัจจุบันยิ่งส่งผลให้อัตราการใช้ออนไลน์มีมากยิ่งขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสั่งของออนไลน์จากต่างประเทศ เราต้องดูรายระเอียดให้ชัดว่า ของเรานั้นต้องเตรียมอะไรไหม แล้วถ้าสินค้าเราติดที่กรมศุลกากร นั้นเป็นเหตุมาจากอะไร ซึ่งในทีนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1 คือ แต่ละหีบห่อรวมราคาสินค้า, ค่าส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท หรือเป็นสินค้าตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า จะได้รับการยกเว้น แต่ต้องไม่เป็นของต้องห้ามหรือจำกัดในการนำเข้า จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสินค้าจะถูกส่งต่อไปให้กับไปรษณีย์ไทย เพื่อนำส่งต่อไป ยังผู้รับโดยตรง

ประเภทที่ 2 คือ ของที่มาจากผู้ส่งมาถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือมาพร้อมกัน ไม่ว่าสินค้าจะมีกี่หีบห่อ โดยของที่มูลค่าสินค้ารวมค่า ค่าขนส่ง และประกันภัย มีมูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท และต้องไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย โดยของประเภทนี้จะเป็นของต้องชำระอากร โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำจ่ายให้ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่อยู่ของผู้รับ โดยผู้รับจะได้รับ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ที่ระบุที่ทำการไปรษณีย์ให้ไปติดต่อรับของและทำการชำระอากร (ซึ่งถ้าเรามีข้อสงสัยต่อยอดชำระอากร ก็สามารถโต้แย้งการประเมินภาษีก็สามารถทำได้)

ประเภทที่ 3 คือของอื่น ๆ ที่อยู่นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 โดยสินค้านี้จะถูกนำไปเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือส่งไปที่สำนักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร ซึ่งของประเภทที่ 3 นี่เอง ที่จะโดนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร กักสินค้า ก่อนตรวจปล่อย

ซึ่งเมื่อสินค้าของเรานั้นได้ติดที่ศุลกากร เราจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  • ขอรับสิ่งของด้วยตัวเอง กรณีผู้มีชื่อรับของตามที่ระบุในใบแจ้งฯ

ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับของเป็นชาวต่างชาติ)

  • ขอรับสินค้าโดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสิ่งของแทน

ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีชื่อรับของบันทึกรายระเอียดการมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองของทั้ง 2 ฝ่ายที่ด้านหลังใบแจ้งฯ

เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนา

เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนา

  • กรณีผู้รับของเป็นนิติบุคคล

ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้ที่มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราของบริษัทที่ด้านหลังของใบแจ้งฯ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ และลงนามรับรองสำเนา

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ ร้าน (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และลงนามรับรอง สำเนาพร้อมประทับตราบริษัทฯ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนา

ทางเรามีบริการที่เคลียร์สินค้าให้โดยไม่ต้องเนทางมาดำเนินการเองครับ

การค้าผ่านแดน คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบ

การค้าผ่านแดน คือ การที่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันยินยอมให้การขนส่งสินค้าผ่านอาณาเขตของตนเพื่อส่งออกต่อไป ประเทศที่สาม โดยไม่มีการเรียกเก็บอากรสำหรับสินค้า

การได้รับสิทธิผ่านดินแดน ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ

โดยมีตลาดการค้า เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ และเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่น่าสนใจ การขนส่งสินค้าทางบกผ่านแดนจะช่วยลดระยะทางการขนส่งสินค้า และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง

และยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย

ของต้องห้ามในการนำเข้า หรือ ส่งออก

ใครที่กำลังนำสินค้ามาขายจากต่างประเทศ หรือ ส่งออกไปนอกประเทศ

อย่าลืม! ตรวจเช็คให้ดีว่า สินค้าที่เหล่านั้น มีความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 หรือไม่

ซึ่งมีรายการดังนี้

•        วัตถุลามก ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูน นิตยสาร  รูปภาพ วิดีโอเทป และวัตถุลามกอื่น ๆ

•        สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ

•        ยาเสพติดให้โทษ แม้แต่เครื่องดื่มหรือยาที่มีส่วนผสมของสิ่งเสพติด

•        เงินตรา พันธบัตร เอกสารที่ประทับตราของทางราชการอันเป็นของปลอม

•        สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เทปเพลง  วีดีโอเทป กระเป๋า น้ำหอม ที่เลียนแบบ

•        สินค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า เช่น ยาประเภทต่าง ๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน

____________________________________________________________________________________

ส่งสินค้าผ่านทางทะเล อย่าลืมทำประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

Marine Cargo Insurance  คือ การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งระหว่างประเทศจากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื้อในอีกประเทศหนึ่งโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือคว่ำ เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือขนลงจากเรือ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า

 Inland Transit Insurance  คือ การประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศยาน รับประกันภัยสินค้าหรือทรัพย์สิน ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งโดยยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งคือ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ เรือฉลอม เรือโป๊ะ และเครื่องบินพาณิชย์

 Marine Hull Insurance  คือ การประกันภัยตัวเรือประกันภัยคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือ รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • ประเภทไม่มีเครื่องจักร ส่วนที่เป็นโครงสร้างของเรือ รวมถึงอุปกรณ์บนเรือ และสัมภาระต่าง ๆ
  • ประเภทที่มีเครื่องจักรหรือกำลังขับเคลื่อนเอง คือ ส่วนที่ให้พลังงานการเดินเรือทำความร้อน ทำความเย็น

____________________________________________________________________________________________________________________________

Incoterms 2020

 Incoterm 2020 มีการปรับปรุงให้เข้ากับภาวะการค้าโลกในปัจจุบัน ยังคงมี 11เทอม คือ

EXW (Ex works) FCA (Free Carrier) CPT(Carriage Paid To) CIP (Carriage and insurance Paid To) DAP (Delivered at Place ) DPU (Delivered at Place Unload) DDP (Delivered DutyPaid) FAS(Free Alongside Ship) FOB(Free on Board) CFR (Cost and Freight) CIF (Cost Insurance and Freight )

Incoterms 2020 มีการเปลี่ยนแปลงจาก Incoterms 2010 ที่สำคัญคือ
1.เทอมDAT(Delivered at Terminal)ของ Incoterms 2010สลับหน้าที่มาเป็นเทอมDAP ของ Incoterms 2020 และเทอมDATของIncoterms 2010 เปลี่ยนและเรียกชื่อเป็นDPU ของIncoterms 2020เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ขายและผู้ซื้อประสงค์ให้มีการส่งมอบและรับมอบสินค้ากัน ณสถานที่อื่นมากกว่าระบุเพียงที่สถานีปลายทาง เพื่อให้ยืดหยุ่นขึ้น

2.ในการทำสัญญาซื้อขาย เทอม FCA ที่ผู้ขายต้องบรรทุกสินค้าขึ้นหรือลงในยานพาหนะที่ผู้ซื้อจัดหา ในกรณีที่ไม่ใช่บรรทุกลงเรือใหญ่โดยตรง ต้องบรรทุกขึ้นรถหรือลงเรือโป๊ะไปถ่ายลงเรือใหญ่อีกทอดหนึ่ง ในกรณีเป็นการชำระเงินโดยL/C ซึ่งธนาคารกำหนดให้ต้องนำB/L ไปแสดงจึงจะจ่ายเงินตามL/Cให้ผู้ขาย มีปัญหาเกิดขึ้นคือสายการเดินเรือ จะยังไม่ออกB/Lให้จนกว่าสินค้าที่บรรทุกในรถหรือเรือโป๊ะ จะบรรทุกลงเรือใหญ่

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ตามIncoterms 2020 ในเทอม FCA ได้เปิดช่องให้ คู่สัญญาสามารถทำความตกลงกันในสัญญาซื้อขาย กำหนดให้ผู้ซื้อที่เป็นผู้จัดหาเรือ ต้องมีข้อกำหนดให้สายการเดินเรือออกB/Lและเอกสารที่เกี่ยวกับการบรรทุกให้ผู้ขายในกรณีดังกล่าวข้างต้น

3.การครอบคลุมของการประกันภัยในระดับที่สูงขึ้น

ในการซื้อขายเทอม CIF และเทอม CIP เป็นหน้าที่ของผู้ขายต้องรับผิดชอบในการประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งไปส่งมอบให้ผู้ซื้อ ตามIncoterms 2010 สัญญาประกันภัยอาจครอบคลุมช่วงใดช่วงหนึ่งของการขนส่ง แต่ตามIncoterms2020 ผู้ขาย ต้องซื้อประกันภัยที่ครอบคลุม สูงขึ้นจากเดิม

EXW: Ex Work
Delivery Point: ผู้ขายวางสินค้าให้ผู้ซื้อมารับไปเอง ณ สถานที่ที่ระบุ โดยไม่ต้องขนสินค้าขึ้นบนพาหนะที่มารับ
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายเมื่อได้รับมอบสินค้า
Cost Point: ผู้ซื้อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว
Customs Clearance Point: ผู้ชื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก/ผ่านแดน/ขาเข้า (ผู้ขายให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารและข้อมูลเพื่อการส่งออก)

FCA: Free Carriage
Delivery Point: ผู้ขายส่งมอบสินค้าบนพาหนะของผู้รับขนที่ผู้ซื้อจัดมารับ ณ สถานที่ที่ระบุ
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
Cost Point: ผู้ซื้อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้านับแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดนน/ขาเข้า
(ผู้ขายให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารและข้อมูลเพื่อการผ่านแดน/นำเข้า)

CPT: Carriage Paid To
Delivery Point: ผู้ซื้อรับมอบสินค้าจากผู้ขายเมื่อเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขน ณ จุดที่กำหนด ผู้ซื้อรับสินค้าจากผู้รับขน ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับจัดการขนส่งทู้ขายว่าจ้าง
Cost Point: ผู้ขายชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้านับแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

CIP: Carriage and Insurance Paid To
Delivery Point: ผู้ซื้อรับมอบสินค้าจากผู้ขายเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขน ณ จุดที่กำหนด
ผู้ซื้อรับสินค้าจากผู้รับขน ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
Cost Point: ผู้ขายชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจนถึงสถานที่ที่ส่งมอบปลายทางที่ระบุภายใต้สัญญารับขน
ผู้ขายต้องทำสัญญาประกันภัยต่อความเสี่ยงและชำระค่าประกันภัยให้ผู้ซื้อจากจุดส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับจัดการขนส่งที่ผู้ขายว่าจ้าง ไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุ
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดนน/ขาเข้า

DAP: Delivered at Place
Delivery Point: ผู้ขายส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่พร้อมจะขนถ่ายสินค้าลง ณ สถานที่ปลายทางระบุ
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
Cost Point: ผู้ขายชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจนถึงสถานที่ที่ส่งมอบปลายทางที่ระบุภายใต้สัญญารับขน
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกและผ่านแดน ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาเข้า

DPU: Delivered at Place Unloaded
Delivery Point: ผู้ขายต้องขนถ่ายสินค้าลงบนพาหนะขนส่งที่มาถึง และส่งมอบสินค้าโดยวางไว้ให้ผู้ซื้อมารับไปเอง ณ ที่สถานที่ปลายทางที่ระบุ
Risk Point: ผู้ขายรับความเสี่ยงทั้งหมดในการนำสินค้าไปยังและขนถ่ายลง ณ สถานที่ที่ปลายทางระบุ
Cost Point: ผู้ขายชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจนถึงสถานที่ที่ส่งมอบปลายทางที่ระบุ ภายใต้สัญญารับขน
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกและผ่านแดน ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการขาเข้า

DDP: Delivered Duty Paid
Delivery Point: ผู้ขายส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่มาถึงพร้อมจะขนถ่ายสินค้าลง ณ จุดที่ตกลงกันที่สถานที่ปลายทางที่ระบุ
Risk Point: ผู้ขายรับความเสี่ยงทั้งหมดในการนำสินค้าไปยังและขนถ่ายลง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ
Cost Point: ผู้ขายชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งสินค้าจนสินค้าถึงสถานที่ที่ส่งมอบปลายทางที่ระบุ ภายใต้สัญญารับขน
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก/ผ่านแดน/ขาเข้า

FAS: Free Alongside Ship
Delivery Point: ผู้ขายส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้ที่ข้างเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุ
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
Cost Point: ผู้ซื้อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบสินค้าแล้ว
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

FOB: Free on Board
Delivery Point: ผู้ขายส่งมอบสินค้าโดยวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุ
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
Cost Point: ผู้ซื้อชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านับแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบสินค้าแล้ว
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออกผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

CFR: Cost and Freight
Delivery Point: ผู้ซื้อรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายไปวางไว้บนเรือ ณ ท่าเรืออส่งออกที่ระบุและรับสินค้าจากผู้รับขน ณ ท่าเรือปลายทางที่ระบุ
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
Cost Point: ผู้ขายชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนสินค้าได้ส่งมอบแล้ว
ผู้ขายต้องทำสัญญาขนส่งสินค้าและชำระค่าระวางและค่าใช้จ่ายอื่นจากจุดส่งมอบไปยังจุดหมายปลายทางที่ตกลงกันไว้
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

CIF: Cost Insurance and Freight
Delivery Point: ผู้ซื้อรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าวางอยู่บนเรือ ณ ท่าเรือที่ระบุ และรับสินค้าจากผู้รับขน ณ ท่าเรือปลายทางที่กำหนด
Risk Point: ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
Cost Point: ผู้ขายชำระค่าใช้จ่ายทั้หมดจนสินค้าถูกส่งมอบแล้ว
ผู้ขายต้องทำสัญญาขนส่งสินค้าและชำระค่าระวางและค่าใช้จ่ายอื่นจากจุดส่งมอบไปยังจุดหมายปลายทางที่ตกลงกันไว้
นอกจากนี้ผู้ขายต้องทำสัญญาประกันภัยและชำระค่าประกันภัยจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางใน Clauses (C) ของ Institute Cargo Clauses
Customs Clearance Point: ผู้ขายเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก ผู้ซื้อเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

Phone

Line

Hide